ozdobny separator

O Instytucie

STATUT STOWARZYSZENIA

INSTYTUT NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia – zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
Łódź.
2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały w innych miejscowościach.
3. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 ze zm.) i posiada osobowość prawną.

§4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§6.

Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się własnym znakiem organizacyjnym.

§7.

Stowarzyszenie może używać odznaki, legitymacji członkowskich oraz pieczęci.

Rozdział II
Cele i środki działania

§8.

Celami Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie i monitorowanie w Polsce procesu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169), w szczególności w obszarze niezależnego życia.
2. Inicjowanie i prowadzenie działalności badawczej w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w obszarze niezależnego życia.
3. Prowadzenie działalności naukowej.
4. Inicjowanie i udział w dyskusjach naukowych i społecznych w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami.
5. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w szczególności w życie społeczności lokalnych.
6. Upowszechnianie rozwiązań zapewniających dostępność dla ogółu społeczeństwa środowiska, produktów i usług, w szczególności zasad uniwersalnego projektowania.
7. Promowanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i wynikających z niej sposobów wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
8. Podnoszenie świadomości społecznej na temat różnych aspektów wykluczenia.

§9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie badań – w tym analiz i monitoringu.
2. Przygotowywanie i publikowanie monografii, raportów, analiz, artykułów.
3. Przygotowywanie i publikowanie ekspertyz.
4. Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów.
5. Prowadzenie rzecznictwa.
6. Organizację szkoleń.
7. Współpracę z organizacjami, środowiskami osób z niepełnosprawnościami, zarówno krajową jak i międzynarodową.
8. Działania informacyjno-promocyjne.
9. Doradztwo w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz tworzenia warunków dla zapewnienia wszystkim osobom niezależnego życia.
10. Przygotowanie standardów, zbieranie dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz tworzenia warunków dla zapewnienia wszystkim osobom niezależnego życia.

Rozdział III
Członkowie/Członkinie Stowarzyszenia
ich prawa i obowiązki

§10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

§11.

Można posługiwać się żeńską formą: członkini Stowarzyszenia.

§12.

Członkiem zwyczajnym/członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może osoba fizyczna, działająca na rzecz prawosób z niepełnosprawnościami.

§13.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna działająca na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§14.

Nabycie członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej,zaaprobowaniu jej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§15.

Członkowie wspierający są przyjmowani do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu.

§16.

Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia może być nadanagodność członka honorowego. Godność tę nadaje Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia.

§17.

Członek zwyczajny/członkini zwyczajna Stowarzyszenia posiada:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia.
2. Prawo uczestnictwa we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie.

§18.

Członkowie/członkinie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania ustalonej składki członkowskiej.
4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów.

§19.

1. Członkowie wspierający i honorowi korzystają ze wszystkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, i uchwał władz stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§20.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu z powodu działań niezgodnych z postanowieniami statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżyciaspołecznego.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres 1 roku.
4. Śmierci członka/członkini Stowarzyszenia.
5. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
6. Członkowi wykluczonemu decyzją Zarządu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym posiedzeniu ZgromadzeniaOgólnego Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§21.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§22.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2lata.

§23.

1. Zarząd, w przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci mniej niż 1/3 swoich członków w trakcie kadencji dokonuje kooptacji lub zwraca się do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia o przeprowadzenie wyborów uzupełniających albo podjęcie uchwały o zmniejszeniu liczby członków Zarządu w trakcie kadencji.
2. Wprzypadkach niewskazanych w ust. 1 Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia przeprowadza wybory uzupełniające do Zarządu albo podejmuje uchwałę o zmniejszeniu liczby członków Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna, w przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci mniej niż 1/3 swoich członków w trakcie kadencji dokonuje kooptacji. W pozostałych przypadkach Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia przeprowadza wybory uzupełniające.

§24.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia. W skład Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§25

1. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia zwołuje Zarząd. Posiedzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Członkowie/członkinie mogą brać udział w Zgromadzeniach i głosować w głosowaniach jawnych zdalnie, za pomocą sieci teleinformatycznych.

§26.

Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze, a co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§27.

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
1. z własnej inicjatywy
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
3. na żądanie ¼ członków zwyczajnych Stowarzyszenia

§28.

Zarząd podejmuje uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia w ciągu 14. dni od złożenia wniosku o jego zwołanie lub pojawienia się potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających, wyznaczając jego termin w ciągu 45 dni od podjęcia uchwały.

§29.

O terminie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Zarząd ma obowiązek poinformować telefonicznie lub mailowo członków Stowarzyszenia co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§30.

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia należy:
1. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanieuchwał w przedmiocie absolutorium
3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i o rozwiązaniuStowarzyszenia
5. nadawanie członkostwa honorowego
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu działań niezgodnych z postanowieniami statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres 1 roku
7. podejmowanie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków Zarządu za sprawowaną funkcję
8. podejmowanie uchwały we wszystkich innych sprawach wymagających decyzji.

§31

1. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje drugi termin Zgromadzenia, na którym uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych.
3. Jeżeli Zarząd nie postanowi inaczej, drugi termin ZgromadzeniaOgólnego Stowarzyszenia odbywa się w tym samym dniu i miejscu, na który był wyznaczony pierwszy termin.

§32.

Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że biorący udział w zebraniu uchwalą, iż głosowanie ma być tajne.

§33

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-6 osób.
2. Każdorazowo przed rozpoczęciem kadencji Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia podejmuje uchwałę określającą liczbę członków Zarządu. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o zwiększeniu liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu.
3. Przynajmniej połowę członków Zarządu muszą stanowić osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych lub osoby z najbliższego otoczenia osoby z niepełnosprawnością potrzebującej wspieranego podejmowania decyzji.
4. Przynajmniej dwóch członków Zarządu musi być osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
5. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
6. Funkcję Prezesa lub Wiceprezesamusi sprawować osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
7. Można się posługiwać żeńskimi formami nazw funkcji w Zarządzie: Prezeska, Wiceprezeska, Skarbniczka, Członkini Zarządu.
8. Członkowie/członkinie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za wykonywaną funkcję o ile tak postanowi Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia.

§34.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanieStowarzyszenia na zewnątrz
2. ustalanie planu pracy Stowarzyszenia
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielaniepełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich
5. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych
7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów Stowarzyszenia oraz powołania dyrektorów/dyrektorek oddziałów
8. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
9. zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia oraz ustalanie zasad uczestnictwa w tych obradach
10. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu Stowarzyszenia.

§35.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa/Prezeski a w przypadku jego nieobecności lub wstrzymania się od głosu głos Wiceprezesa/Wiceprezeski.

§36.

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Członkowie/członkinie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach i głosować zdalnie, za pomocą sieci teleinformatycznych.

§37.

1. Do prowadzenia zwykłych spraw Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu. Zarząd może też upoważnić innego członka/członkinię Stowarzyszenia do prowadzenia danej sprawy.
2. W przypadku podejmowania działań przekraczających zwykłe sprawy Stowarzyszenia konieczna jest uchwała Zarządu.

§38.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków/członkiń
2. Członkowie/Członkinie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego/Przewodniczącą.

§39.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
2. składanie sprawozdań Zgromadzeniu Ogólnemu Stowarzyszenia i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności oraz żądanie wyjaśnień.

§40.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków.

Rozdział V
Sposób reprezentacji

§41.

1. Dokumenty, umowy i inne zobowiązania z wyjątkiem przewidzianym w ust. 2. może podpisywać jednoosobowo Prezes/Prezeska lub Wiceprezes/Wiceprezeska albo dwóch innych członków Zarządu, działających łącznie.
2. W przypadku umów na kwoty powyżej 5 000 zł dla ważności oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy 2. osób spośród Zarządu: w tym przynajmniej jednej spośród pełniących funkcje: Prezesa/Prezeski, Wiceprezesa/Wiceprezeski.

§42.

Zarząd może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych lub sądowych.

§43.

Umowy z członkami/członkiniami Zarządu podpisuje dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§44.

Stowarzyszenie ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

§45.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie, wpisowe
2. darowizny, spadki, zapisy
3. dochody z działalności statutowej i gospodarczej
4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
5. dotacje
6. subwencje

§46.

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie przewidzianym w §9.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§47.

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmujeZgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności połowyuprawnionych do głosowania członków/członkiń

§48.

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia może być zgłoszony przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub grupę co najmniej ¼ członków/członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia.

§49.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia powoła Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§50.

Uchwała rozwiązująca Stowarzyszenie określa przeznaczenie jego majątku i w tymzakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.